Het LHP is onafhankelijke belangenbehartiger voor bewonerscommissies en huurders van WZN. Zij overlegt met de Raad van Bestuur en medewerkers van WZN en adviseert gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering ervan.

Het bestuur van het LHP wil het bestaande bestuur uitbreiden en is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Naast volkshuisvestelijke betrokkenheid en de wil om zich in te zetten voor mensen die huren bij WZN, zijn we met name op zoek naar kandidaat-bestuursleden met een juridische en of communicatie achtergrond en praktische ervaring met de website en media. 

De geselecteerde kandidaat-bestuursleden krijgen de gelegenheid om eerst mee te lopen met het bestuur. In de volgende jaarvergadering in mei of juni 2021 vindt na wederzijds akkoord, de voordracht als bestuurslid plaats. Dit is conform het Huishoudelijk Reglement LHP.