Doel

Minimaal eenmaal per maand vergadert het bestuur van het Landelijk Huurders Platform. Met de Directie van Woonzorg vergadert het LHP eens in de twee maanden.


Welke onderwerpen worden er besproken tijdens een overleg van het LHP?

  • Het beleid van het LHP en Woonzorg Nederland
  • Onderwerpen van het werkplan
  • De ondernomen acties van het LHP ten aanzien van het beleid van Woonzorg Nederland
  • Inventarisatie van ingekomen dringende meldingen en klachten
  • Informatievoorziening richting de bewonerscommissies
  • Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van het huurbeleid en de Wet op het overleg huurders verhuurders. Sinds 2013 wordt eens per jaar een  Algemene Vergadering gehouden.

Tijdens de Algemene vergadering van 31 oktober 2012 werd het voorstel aangenomen om vanaf 2013 in plaats van de twee jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen één Algemene Vergadering te houden in de maand mei of juni. Deze wijziging houdt in dat de onderwerpen die tijdens de Algemene Vergadering behandeld worden ongewijzigd blijven. Het tweede gedeelte van de vergadering wordt afgestemd aan de hand van de actuele ontwikkelingen.

In de regiobijeenkomsten worden de begroting en het werkplan ter goedkeuring aan u voorgelegd . Tijdens deze bijeenkomsten is het contact persoonlijker. Wij zien het als een voordeel dat u als bewonerscommissie meer invloed kunt uitoefenen op de uiteindelijke inhoud van het werkplan voor het komende jaar.
Het aantal regionale bijeenkomsten is verhoogd van vier naar vijf bijeenkomsten per jaar. In de maanden september en oktober vinden de bijeenkomsten verspreid in het land plaats. Binnenkort zal het bestuur van het LHP u hier nader over informeren.

 

Het Bestuur van het LHP heeft de visie en missie vastgelegd in onderstaand document. We horen graag uw mening: 

LHP in samenhang visie en missie